Provisió de plaça per movilitat funcionarial


Descripció del tràmit:
Convocatòries per cobrir places al Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant sistemes de mobilitat funcionarial (comissió de serveis)
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona que reuneixi els requisits sol·licitats a cada convocatòria
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Presentar-se a una convocatòria de personal és gratuït.
Documentació a aportar:
En el cas de presentar sol·licitud per una convocatòria de provisió de plaça per mobilitat funcionarial, caldrà presentar el Currículum vitaé, el nomenament de funcionari/ària de carrera adequat per la plaça convocada, la titulació requerida, i la documentació acreditativa de l'experiència professionals i la formació que es vulgui presentar a valoració.
Quin és el termini de resolució?:
Quina és la unitat tramitadora?:
Recursos Humans
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de resoldre és la Presidència del Consell Comarcal.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En aquest procediment el silenci administratiu té efecte desestimatori d'acord amb l'article 2 del Reial Decret 1777/1994, de 5 d'agost, d'adequació de les normes reguladores dels procediments de gestió de personal. Les sol·licituds formulades per la provisió de places per mobilitat funcionarial es pot considerar desestimada si no hi ha resolució expressa, un cop transcorregut un termini de tres mesos.

Tramitació electrònica