Sol·licitud d'ajuts en matèria de cooperació internacional


Descripció del tràmit:
Concessió de subvencions en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament o per a la realització d'activitats de sensibilització, promoció de la solidaritat i foment de la cultura i la pau.

No són objecte d'aquesta convocatòria:
a) Els projectes que no tinguin com a objectiu principal garantir al seus beneficiaris l'accés als drets bàsics.
b) La realització de programes i activitats d'atenció o primera acollida de persones estrangeres immigrades en àmbits com ara: informació i formació sobre l'entorn sociocultural, assessorament laboral, formació, lleure, educació, esport, i altres.
c) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós, politicopartidista o d'evangelització.
d) Els projectes de cooperació que es regeixen mitjançant conveni amb el Consell Comarcal o amb alguna altre administració pública i estiguin emmarcats en un programa d'agermanaments.
e) Els projectes que impliquin una duplicitat sobre accions que ja s'estan duent a terme.
f) Les actuacions humanitàries o d'emergència derivats de catàstrofes naturals o conflictes bèl·lics.
g) Les actuacions que siguin exclusivament festives o lúdiques o de promoció de la pròpia entitat.
Qui ho pot sol·licitar:
Les entitats jurídiques legalment constituïdes sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius la cooperació al desenvolupament i el foment de la solidaritat.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Tràmit no subjecte a taxes
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Quin és el termini de resolució?:
Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s'estableix en 3 mesos i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat termini
Quines vies de reclamació existeixen?:
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s'entengui desestimat.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.

Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)
Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònica