Sol·licitud d'exercici dels drets en relació amb dades de caràcter personal


Descripció del tràmit:

Dret d'accés:
Dret que tota persona té a obtenir informació sobre les dades de caràcter personal pròpies que estan en poder d’un tercer, particularment sobre l’origen, el tractament i la finalitat d’aquestes dades, i també sobre si han estat o han de ser objecte de cessió de dades.

Dret de rectificació i supressió
El dret de rectificació és el dret que tota persona té a rectificar i actualitzar les seves dades de caràcter personal, sobretot en el cas que siguin inadequades, incompletes o obsoletes.

El dret de supressió (dret a l'oblit) és el dret que tota persona té a obtenir, del responsable del tractament, sense dilació indeguda, l’eliminació de les dades de caràcter personal que l’afecten

Dret d'oposició:
Dret que tota persona té a sol·licitar gratuïtament, al responsable del tractament, que no es tractin les dades de caràcter personal que l’afecten.

Dret de portabilitat de les dades:
Dret que tota persona té a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades de caràcter personal que l’afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament

Dret de limitació:
Dret que tota persona té a restringir les operacions de tractament de les seves dades de caràcter personal.S’aplica, per exemple, quan la persona interessada ha exercit el seu dret de rectificació o el dret d’oposició mentre no s’ha resolt la sol·licitud, o quan l’interessat s’oposa a la supressió de les seves dades de caràcter personal per algun motiu
Quan es pot sol·licitar?:
Es pot sol·licitar en qualsevol moment
Qui ho pot sol·licitar:
El/la sol·licitant ha de coincidir amb la persona interessada
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Tràmit no subjecte a taxes
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució es la gerència del Consell Comarcal.
Quina és la unitat tramitadora?:
El servei de Gestió Documental i Arxiu i Delegat de Protecció de Dades.
Quin és el termini de resolució?:
El termini de resolució per l'exercici dels drets s'estableix en 1 mes en totes les sol·licituds
Quines vies de reclamació existeixen?:
En cas de no obtenir resposta en termini, es pot fer primerament una reclamació al Delegat de protecció de dades de l'Ajuntament, que ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud.
Si no obté resposta, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta podrà remetre la reclamació al delegat de protecció de dades a fi de que aquest respongui, en el termini màxim d'un mes. Si no es resol, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades tindrà sis mesos per resoldre.

Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s'entengui desestimat.

Tramitació electrònica