Inici/Tràmits

Catàleg de serveis


Recerca

TRÀMITS GENERALS

Descripció    
Instància genèrica Informació Tramitar
Sol·licitud d'accés a la informació pública Informació Tramitar
Sol·licitud d'exercici dels drets en relació amb dades de caràcter personal Informació Tramitar
Suggeriments, queixes i propostes Informació Tramitar

RECURSOS HUMANS

Descripció    
Participació en procés de selecció d'oferta pública d'ocupació Informació Tramitar
Participació en procés de selecció. Interinatges i borses Informació Tramitar
Provisió de plaça per movilitat funcionarial Informació Tramitar

TRANSPORT ESCOLAR

Descripció    
Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (Obligatori i gratuït) Informació Tramitar
Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (No obligatori i pagament preu públic) Informació Tramitar
Sol·licitud de tarifa reduïda del Servei transport escolar no obligatori Informació Tramitar
Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària Informació Tramitar
Sol·licitud de baixa del Servei de transport escolar Informació Tramitar

TRÀMITS D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

Descripció    
Comunicació canvi dades contacte o localització instal·lació juvenil Informació Tramitar
Comunicació canvi nom, tipus o capacitat instal·lació juvenil Informació Tramitar
Comunicació canvi titular o administrador instal·lació juvenil Informació Tramitar
Comunicació inici activitat campament juvenil Informació Tramitar
Comunicació inici activitat instal·lació juvenil Informació Tramitar
Comunicació suspensió, reinici o baixa instal·lació juvenil Informació Tramitar