Participació en procés de selecció. Interinatges i borses


Descripció del tràmit:
Convocatòries de concursos i/o oposicions per cobrir places al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona que reuneixi els requisits sol·licitats a les bases de cada convocatòria.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Presentar-se a una convocatòria de personal és gratuït.
Documentació a aportar:
En el cas de presentar sol·licitud per una convocatòria de concurs i/o oposició d'oferta pública, no caldrà presentar la documentació relativa als mèrits i la vida laboral. Aquesta s'aportarà posteriorment.
Quin és el termini de resolució?:
Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s'estableix en 3 mesos i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat termini.
Quina és la unitat tramitadora?:
Recursos Humans
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de resoldre és la Presidència del Consell Comarcal.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.

Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.
Protecció de dades personals:
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Delegat de protecció de dades:ccvoc.dpd@ccvoc.cat

Finalitat del tractament: Gestió dels processos selectius i provisió de llocs de treball al Consell Comarcal del Vallès Occidental. No es preveuen tractaments posteriors amb una finalitat diferent per a la qual van ser recollides inicialment.

Legitimació: La base jurídica que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment manifest, exprés i lliure de l'afectat i el desenvolupament dels poders públics en virtut de les seves competències.

Destinataris de les dades: Les dades poden ser comunicades a:
1. Personal dels òrgans de selecció per al procés selectiu en qüestió.
2. En cas de reclamació judicial sobre el procés de selecció, poden ser transferides als jutjats o tribunals competents.

Termini de conservació: Les dades seran conservades durant el termini el qual el procés de selecció pugui ser impugnat en via administrativa o judicial. Un cop finalitzat aquest termini, seran suprimides d'acord amb la normativa vigent sobre gestió documental i arxiu.

Decisions automatitzades: Per aquest tractament no es preveuen l'existència de decisions automatitzades ni l'elaboració de perfils.

Drets relatius a la protecció de dades: Podeu exercir els drets relatius a la protecció de dades (accés, rectificació, limitació, portabilitat o supressió) mitjançant el següent tràmit web a la seu electrònica del Consell:

https://seu.ccvoc.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=10&idnct=382&x=vEw6ZxCGHf7PWH0PiqHA+Q

També es pot realitzar de forma presencial, presentant una sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Registre General del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Possibilitat de presentar reclamació: Podeu presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent si considereu que no s'ha obtingut una resposta satisfactòria en exercici dels vostres drets.

Tramitació electrònica