Comunicació canvi nom, tipus o capacitat instal·lació juvenil


Descripció del tràmit:
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Quina és la unitat tramitadora?:
El servei de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Com es pot tramitar?:
- Electrònicament: aquest tràmit requereix d'autenticació prèvia i signatura digital, de manera que és necessari disposar d'un certificat digital reconegut per l'Agencia Catalana de Certificació (CatCert), com ara IdCAT, DNI electrònic, Camerfirma, FNMT, Firma Professional, etc.

A la tramitació caldrà que adjunteu el corresponent formulari correctament emplenat i signat digitalment, que podeu descarregar-vos a l'apartat "impresos del tràmit".

- Presencialment: podeu presentar l'imprès en format paper, correctament emplenat i signat, a les oficines del Consell Comarcal. Podeu descarregar-vos el model corresponent a l'apartat "impresos del tràmit"
Quan es pot sol·licitar?:
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
És gratuït.
Requisits previs:
Disposar, si escau, de la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
No s'aplica el Silenci administratiu
Quines vies de reclamació existeixen?:
Definides en el reglament del Registre comarcal.
Altra informació d'interès:
La comunicació prèvia amb declaració responsable és efectiva des del moment de la seva presentació, sense perjudici de la posterior inscripció d'ofici en el Registre comarcal d'instal·lacions juvenils i de les posteriors comprovacions de l'administració competent. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya la declaració responsable comporta dictar resolució administrativa, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixant sense efecte el tràmit corresponent i impedint l'exercici de l'activitat comunicada des del moment que es coneix.

Tramitació electrònica