Comunicació inici activitat campament juvenil


Descripció del tràmit:
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'un campament juvenil, acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Quina és la unitat tramitadora?:
El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Vallês Occidental
Com es pot tramitar?:
- Electrònicament: aquest tràmit requereix d'autenticació prèvia i signatura digital, de manera que és necessari disposar d'un certificat digital reconegut per l'Agencia Catalana de Certificació (CatCert), com ara IdCAT, DNI electrònic, Camerfirma, FNMT, Firma Professional, etc.

A la tramitació caldrà que adjunteu el corresponent formulari correctament emplenat i signat digitalment, que podeu descarregar-vos a l'apartat "impresos del tràmit".

- Presencialment: podeu presentar l'imprès en format paper, correctament emplenat i signat, a les oficines del Consell Comarcal o a la xarxa d'oficines de Gestió Empresarial. Podeu descarregar-vos el model corresponent a l'apartat "impresos del tràmit"
Quan es pot sol·licitar?:
En qualsevol moment.
Requisits previs:
Disposar de la documentació especificada al Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
És gratuït.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
No s'aplica el Silenci Administratiu.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Definides en el reglament del Registre Comarcal.
Altra informació d'interès:
La comunicació prèvia amb declaració responsable és efectiva des del moment de la seva presentació, sense perjudici de la posterior inscripció d'ofici en el Registre comarcal d'instal·lacions juvenils i de les posteriors comprovacions de l'administració competent. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya la declaració responsable comporta dictar resolució administrativa, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixant sense efecte el tràmit corresponent i impedint l'exercici de l'activitat comunicada des del moment que es coneix.

Tramitació electrònica