Comunicació suspensió, reinici o baixa instal·lació juvenil


Descripció del tràmit:
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la suspensió de l'activitat, al seu reinici o a la baixa definitiva d'una instal·lació juvenil (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Com es pot tramitar?:
- Electrònicament: aquest tràmit requereix d'autenticació prèvia i signatura digital, de manera que és necessari disposar d'un certificat digital reconegut per l'Agencia Catalana de Certificació (CatCert), com ara IdCAT, DNI electrònic, Camerfirma, FNMT, Firma Professional, etc.

A la tramitació caldrà que adjunteu el corresponent formulari correctament emplenat i signat digitalment, que podeu descarregar-vos a l'apartat "impresos del tràmit".

- Presencialment: podeu presentar l'imprès en format paper, correctament emplenat i signat, a les oficines del Consell Comarcal. Podeu descarregar-vos el model corresponent a l'apartat "impresos del tràmit"
Quan es pot sol·licitar?:
En qualsevol moment.
Requisits previs:
Disposar, en cas de reinici d'activitat, de la documentació especificada al Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
És gratuït.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
No s'aplica el Silenci Administratiu.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Definides en el reglament del Registre Comarcal.
Altra informació d'interès:
El dia 23/02/2022, entra en vigor el Decret 16/2022 sobre el nou reglament d'instal·lacions juvenils. Us facilitem l'enllaç al nou tràmit de comunicació i registre d'instal·lacions juvenils del Canal Empresa. Ja no caldrà tramitar-ho al Consell Comarcal.

Podeu tramitar-ho mitjançant el següent enllaç al Canal Empresa.