Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (Obligatori i gratuït)


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Consell Comarcal per al Servei de transport escolar col·lectiu obligatori del Vallès Occidental, curs 2023-2024.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat dels següents centres educatius:
- Institut Castellar (Castellar del Vallès) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Sant Llorenç Savall)
- Institut Puig de la Creu (Castellar del Vallès) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Sant Llorenç Savall)
- Institut Escola Sant Esteve (Castellar del Vallès) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Sant Llorenç Savall)
- Institut Vacarisses (Vacarisses) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Rellinars)
- Institut Viladecavalls (Viladecavalls) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Ullastrell)
- Institut Ègara (Terrassa) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Les Fonts de Sant Quirze)
- Escola Pilarín Bayés (Sant Quirze) (alumnat d'ensenyaments infantil i primària resident a les Fonts de Terrassa)

Informació complementària al web comarcal: Transport Escolar
Qui ho pot sol·licitar:
El pare, mare, tutor, tutora o representant legal de l'alumne/a.
Quan es pot sol·licitar?:
S'estableixen dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds al servei de transport escolar col·lectiu obligatori.

Primera convocatòria, del 6 de juny al 5 de juliol 2023.
Segona convocatòria, del 28 d'agost al 8 de setembre de 2023.

A partir del 12 de setembre de 2023, inclòs, les sol·licituds es consideraran fora de termini, i seran resoltes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
És un servei gratuït.
Quin és el termini de resolució?:
Abans del 31 d'agost de 2023 es comunicarà per notificació electrònica i/o correu electrònic a les persones sol·licitants la resolució a la seva sol·licitud.

Així mateix, abans del 29 de setembre 2023, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds, presentades en segona convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera

La resolució a les sol·licituds rebudes fora de les dues convocatòries establertes es comunicarà per notificació electrònica i/o correu electrònic a les persones sol·licitants en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure Tràmits Generals "Suggeriments, queixes i propostes"

Tramitació electrònica