Sol·licitud de tarifa reduïda del Servei transport escolar no obligatori


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud de tarifa reduïda al registre general del Consell Comarcal.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat amb plaça ja assignada per al curs 2022-2023 al Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental, amb germans o germanes també amb plaça ja assignada per al mateix curs escolar i en la mateixa modalitat de transport no obligatori i subjecte al pagament de preu públic.

Informació complementària al web comarcal:

https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/educacio/servei-de-transport-escolar/
Qui ho pot sol·licitar:
La mateixa persona que va cursar les Sol·licituds de plaça al Servei de transport escolar (no obligatori i pagament preu públic) per al curs 2022-2023.
Quan es pot sol·licitar?:
Abans del 31 d'octubre de 2022, per tal que sigui d'aplicació al primer, segon i tercer pagament.

Abans del 28 de febrer de 2023, per tal que sigui d'aplicació al segon i tercer pagament.

Abans del 31 de maig de 2023, per tal que sigui d'aplicació al tercer pagament.
Quin és el termini de resolució?:
Per a les sol·licituds rebudes abans del 31 d'octubre de 2022, no més tard del 5 de gener de 2023.

Per a les sol·licituds rebudes abans del 28 de febrer de 2023, no més tard del 5 d'abril de 2023.

Per a les sol·licituds rebudes abans del 31 de maig de 2023, no més tard del 5 de juliol de 2023.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure Tràmits Generals "Suggeriments, queixes i propostes"

Tramitació electrònica