Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud de canvi de domiciliació bancària al registre general del Consell Comarcal.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat amb plaça ja assignada per al curs 2021-2022 al Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental.

Informació complementària al web comarcal:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/servei-de-transport-escolar

Qui ho pot sol·licitar:
La mateixa persona que va cursar la/les Sol·licituds de plaça al Servei de transport escolar (no obligatori i pagament preu públic) per al curs 2021-2022.
Quan es pot sol·licitar?:
Abans del 31 d'octubre de 2021, per tal que sigui d'aplicació al primer, segon i tercer pagament.

Abans del 28 de febrer de 2022, per tal que sigui d'aplicació al segon i tercer pagament.

Abans del 31 de maig de 2022, per tal que sigui d'aplicació al tercer pagament.
Quin és el termini de resolució?:
Per a les sol·licituds rebudes abans del 31 d'octubre de 2021, no més tard del 7 de gener de 2022.

Per a les sol·licituds rebudes abans del 28 de febrer de 2022, no més tard del 8 d'abril de 2022.

Per a les sol·licituds rebudes abans del 31 de maig de 2022, no més tard del 8 de juliol de 2022.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure el tràmit "Peticions, suggeriments i queixes" adreçades al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Tramitació electrònica