Sol·licitud de baixa del Servei de transport escolar


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud de baixa al registre general del Consell Comarcal.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat amb plaça ja assignada per al curs 2024-2025 al Servei de transport escolar col·lectiu obligatori i/o no obligatori del Vallès Occidental.

Informació complementària al web comarcal: Transport Escolar
Qui ho pot sol·licitar:
La mateixa persona que va cursa la/les Sol·licitud/s de plaça al Servei de transport escolar col·lectiu obligatori i/o no obligatori del Vallès Occidental per al curs 2023-2024.
Quan es pot sol·licitar?:
Des de l'assignació de plaça al servei fins el darrer dia lectiu del curs escolar 2024-2025.
Afectació als usuaris en modalitat de transport no obligatori i pagament preu públic::
Els/Les usuaris/es del servei que causin baixa un cop iniciada la prestació del mateix i fins el 7 de gener de 2025 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar íntegrament l'import de la primera fracció, anul·lant-se les fraccions corresponents al segon i tercer pagament.

Els/Les usuaris/es del servei, en la modalitat de tarifa anual, que causin baixa en el període comprés del 8 de gener a l'21 d'abril de 2025 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar íntegrament l'import de les fraccions primera i segona, anul·lant-se la fracció corresponent al tercer pagament.

Els/Les usuaris/es del servei, en la modalitat de tarifa d'accés a partir del 8 de gener de 2025, que causin baixa en el període abans de l'22 d'abril de 2025 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar íntegrament l'import de la primera fracció, anul·lant-se la fracció corresponent al segon pagament.

Els/Les usuaris/es del servei que causin baixa en el període comprés del 22 d'abril al 21 de juny de 2025 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar totes les fraccions, d'acord amb la modalitat que els correspongui.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure Tràmits Generals "Suggeriments, queixes i propostes"
Documentació a aportar:
No cal aportar cap documentació addicional.

Tramitació electrònica