Sol·licitud de baixa del Servei de transport escolar


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud de baixa al registre general del Consell Comarcal.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat amb plaça ja assignada per al curs 2021-2022 al Servei de transport escolar col·lectiu obligatori i/o no obligatori del Vallès Occidental.

Informació complementària al web comarcal:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/servei-de-transport-escolar


Qui ho pot sol·licitar:
La mateixa persona que va cursa la/les Sol·licitud/s de plaça al Servei de transport escolar col·lectiu obligatori i/o no obligatori del Vallès Occidental per al curs 2021-2022.
Quan es pot sol·licitar?:
Des de l'assignació de plaça al servei fins el darrer dia lectiu del curs escolar 2021-2022.
Altra informació d'interès:
Els/Les usuaris/es del servei que causin baixa un cop iniciada la prestació del mateix i fins el 9 de gener de 2022 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar íntegrament l'import de la primera fracció, anul·lant-se les fraccions corresponents al segon i tercer pagament.

Els/Les usuaris/es del servei, en la modalitat de tarifa anual, que causin baixa en el període comprés del 10 de gener al 18 d'abril de 2022 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar íntegrament l'import de les fraccions primera i segona, anul·lant-se la fracció corresponent al tercer pagament.

Els/Les usuaris/es del servei, en la modalitat de tarifa d'accés a partir del 10 de gener de 2022, que causin baixa en el període abans del 18 d'abril de 2022 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar íntegrament l'import de la primera fracció, anul·lant-se la fracció corresponent al segon pagament.

Els/Les usuaris/es del servei que causin baixa en el període comprés del 18 d'abril al 22 de juny de 2022 hauran de presentar l'instancia normalitzada de baixa dins d'aquest termini i abonar totes les fraccions, d'acord amb la modalitat que els correspongui.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure el tràmit "Peticions, suggeriments i queixes" adreçades al Consell Comarcal del Vallès Occidental
Documentació a aportar:
No cal aportar cap documentació addicional.

Tramitació electrònica