Informació de protecció de dades personals


Protecció de dades personals:
Per accedir i utilitzar la web i la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Occidental, les persones usuàries han de subministrar les dades personals que siguin adequades, pertinents i necessàries per a la gestió dels tràmits sol·licitats.

El Consell Comarcal, com a responsable del tractament, aplica les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques, pel que fa a les seves dades personals que són objecte del tractament pels diversos serveis del Consell d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals.

El Consell Comarcal tracta les dades personals amb responsabilitat, lleialtat i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament segons el Reglament europeu i la Llei Orgànica.

El Consell i els possibles encarregats del tractament d'aquestes dades resten subjectes a la més estricta confidencialitat.

Amb l'objectiu de donar compliment al RGPD i a la LOPDGDD, el Consell Comarcal del Vallès Occidental resta obligat a fer públic el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) amb la informació indicada als articles 30 del Reglament Europeu i el 31 de la Llei Orgànica.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental aplica el principi de transparència en el tractament de les dades personals oferint a les persones interessades informació concisa, accessible, completa i amb un llenguatge entenedor i a la vegada, oferint la possibilitat d'exercir els drets relatius a la protecció de dades mitjançant un tràmit habilitat a la seu electrònica.

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable?
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Carretera Nacional 150, km 15.
08227, Terrassa
Telèfon: 937273534
Correu-e: ccvoc.dpd@ccvoc.cat

Qui és el delegat/ada de Protecció de Dades?
És la persona encarregada de vetllar el correcte compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu dirigir-vos mitjançant un escrit a l'adreça de correu següent: ccvoc.dpd@ccvoc.cat

Quina és la finalitat del tractament de dades?
El Consell Comarcal tracta les dades de caràcter personal amb la finalitat d'atenció, gestió, control i resolució de consultes, sol·licitud de tràmits, serveis o resolucions d'expedients administratius, així com les actuacions i/o comunicacions que poden derivar-se, en l'exercici de les diverses competències comarcals i d'acord amb la normativa jurídica que en legitimen el tractament.

Quina és la procedència de les dades?
Les dades personals provenen directament de les persones interessades o els seus representants legals o bé, altres administracions públiques d'acord amb les provisions legalment establertes.

Quin és el termini de conservació de les dades?
Les dades proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió i durant el temps estrictament necessari per a poder complir amb la finalitat per la qual van ser tractades, en l'exercici de les competències i funcions del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que siguin tractades amb finalitats d'arxiu, investigació científica o històrica o finalitats estadístiques.

Categories de dades tractades:
Dades identificatives, relatives a característiques personals: estat civil, família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades i altres que poden ser requerides depenent del procediment o tràmit administratiu sol·licitat.

Legislació aplicable:
- Reglament (UE) 2016/679: de 27 d'abril, de protecció de dades personals (RGPD)
- Llei Orgànica 3/2015, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals
- Reial Decret 3/2010: de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.

Base jurídica del tractament:
La base jurídica del tractament de dades depèn de la finalitat prevista, d'acord amb el RGPD i la LOPDGGG, i podrà fonamentar-se mitjançant el consentiment exprés i unívoc donat per la persona interessada (art. 6.1.a), l'execució d'un contracte (art. 6.1.b), el compliment d'una obligació legal (art. 6.1.c), la protecció d'interessos vitals de la persona interessada o d'una altra persona física (art. 6.1.d) i en compliment d'una missió realitzada d'acord amb l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

A més dels casos anteriors, les competències i funcions del Consell amb caràcter general són les següents:

- Transparència i Accés a la Informació Pública, llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Serveis Socials: art.9.2.h RGPD on el tractament és necessari per a finalitats de tipus social o gestió dels sistemes d'assistència social.
- Subvencions, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Registre d'entrada i sortida de documents: Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les administracions públiques de Catalunya i Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A qui es poden comunicar les vostres dades?
Les vostres dades poden ser comunicades a altres administracions públiques únicament quan sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment citades i sempre que existeixi un marc legal que empari aquesta cessió.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental no té prevista la cessió internacional de dades.

Quins són els drets amb relació a les dades facilitades?
Dret d'informació i accés. La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta les seves dades personals i si és així, a accedir a aquestes i obtenir la següent informació:

- Finalitats del tractament, les categories de dades tractades, els destinataris o les categories de destinataris als quals es poden comunicar aquestes dades.
- Terminis previstos de conservació de les dades personals o criteris per determinar.
- Dret a sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades, la limitació al tractament o el dret d'oposició.
- El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
- L'origen de les dades quan no s'hagin obtingut directament de la persona afectada.
- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i la lògica aplicada a les conseqüències d'aquest tractament.
- En cas de transferències internacionals de dades, les garanties que s'ofereixen.
- El dret a obtenir còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors es pot establir una taxa segons els costos administratius. Les còpies poden ser facilitades pels canals electrònics comuns.
- El dret a obtenir còpia pot ser denegat o restringit si perjudica els drets de tercers.

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a obtenir la rectificació de les dades personals quan aquestes siguin inexactes i a completar els que no siguin complets, inclús mitjançant declaracions addicionals.

Dret de supressió (o dret a l'oblit): La persona interessada té dret a la supressió de les seves dades quan:

- Les dades ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recopilats.
- Es revoca el consentiment pel qual es legitimava el tractament.
- Es manifesta oposició al tractament.
- Les dades s'han tractat de forma il·lícita.
- Les dades s'han de suprimir per donar compliment a una obligació legal.
- Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.

Si les dades han estat objecte de publicació i hagin de ser suprimides, d'acord amb el que s'especifica en l'apartat anterior, s'han d'adoptar les mesures proporcionalment adequades per comunicar i informar als altres responsables que estiguin tractant aquestes dades.

El Consell també ha de comunicar la supressió a cada un dels destinataris els quals hagi comunicat prèviament les dades, excepte que sigui impossible o suposi esforços desproporcionats. Si la persona afectada ho sol·licita, el Consell ha d'identificar aquests destinataris.

L'exercici del dret de supressió contempla les següents excepcions:
- L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
- Compliment d'exigències i obligacions legals.
- Raons d'interès públic o en l'àmbit de la salut pública.
- L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, investigació científica o històrica o finalitats estadístiques.
- La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d'oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa a l'elaboració de perfils: La persona afectada té dret a oposar-se al tractament de dades quan:

- El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim del Consell o d'un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar i motivar relacionats amb la situació particular.
- El Consell haurà de deixar de tractar-los, excepte que pugui acreditar un interès legítim que prevalgui per sobre de l'interès de la persona afectada o sigui necessari per a la formulació, en l'exercici o defensa de reclamacions.
- El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquestes campanyes publicitàries.
- El tractament té finalitats estadístiques, d'investigació o històriques i la persona afectada pot invocar un motiu relacionat amb la seva situació particular.

Dret a la limitació del tractament: Consisteix a marcar les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar el seu tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, si s'ha sol·licitat la limitació, les dades personals es deixen de tractar.

Es pot sol·licitar quan:

- S'han sol·licitat els drets de rectificació o oposició i mentre el Consell determina si és procedent atendre a la sol·licitud.
- El tractament és il·lícit, fet que determina que la destrucció de les dades, però prèviament s'ha donat una oposició a la supressió.
- Les dades no són necessàries pel tractament, fet que determinaria la destrucció de les dades, però hi ha un supòsit d'oposició a la supressió perquè es requereixen les dades per a formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre duri la limitació, el Consell, a més de conservar-les, només les pot tractar en els casos següents:

- Amb el consentiment de la persona afectada:

a) Per a formular, exercir o defensar reclamacions
b) Per a protegir els drets de persones físiques o jurídiques
c) Per raons d'interès públic de la UE o d'un estat membre.

El Consell comunicarà la limitació a cadascun dels destinataris als quals hagin comunicat prèviament les dades, excepte que sigui impossible o suposi un esforç desmesurat. Si la persona afectada ho sol·licita, el Consell haurà d'identificar els destinataris.

Dret a la portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades facilitades al Consell en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre a un altre responsable quan sigui possible.

Com es poden exercir aquests drets?
Aquests drets es poden exercir en tot moment, utilitzant els tràmits de la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Registre.

Quan es pot exercir el dret de reclamació davant l'autoritat de control?
Es pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, especialment quan es consideri que no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets de protecció de dades, per exemple mitjançant escrit dirigit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, c. Rosselló, 214, esc. A, 1r, 1a, 08008 - Barcelona.