Sol·licitud de plaça vacant al Servei de transport escolar - (batxillerats i cicles formatius, no obligatori i pagament preu públic)


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Consell Comarcal per al Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental, curs 2023-2024.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat dels següents centres educatius i ensenyaments reglats no obligatoris:
- Institut JV Foix (Rubí) (alumnat de batxillerat i cicles formatius resident a Rubí)
- Institut Ègara (Terrassa) (alumnat de batxillerat resident a Les Fonts de Sant Quirze o de Terrassa)
- Institut Vacarisses (Vacarisses) (alumnat de batxillerat resident a Rellinars)
- Institut Viladecavalls (Viladecavalls) (alumnat de batxillerat resident a Ullastrell)
- Institut Castellar (Castellar del Vallès) (alumnat de batxillerat i cicles formatius resident a Sant Llorenç Savall)
- Institut Puig de la Creu (Castellar del Vallès) (alumnat de batxillerat resident a Sant Llorenç Savall)

Informació complementària al web comarcal: Transport Escolar
Qui ho pot sol·licitar:
El pare, mare, tutor, tutora o representant legal de l'alumne/a.
Quan es pot sol·licitar?:
S'estableixen dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds al servei de transport escolar col·lectiu obligatori.

Primera convocatòria, del 6 de juny al 5 de juliol 2023.
Segona convocatòria, del 28 d'agost al 8 de setembre de 2023.

A partir del 12 de setembre de 2023, inclòs, les sol·licituds es consideraran fora de termini, i seran resoltes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Tarifa per la UTILITZACIO DE LES PLACES VACANTS al servei de transport escolar, per part d'alumnes d'ensenyaments reglats no obligatoris: 2€ alumne/dia

La FORMA DE PAGAMENT del preu públic és FRACCIONADA I MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA al compte que ha de ser facilitat pel/per la sol·licitant del servei; pares, tutors o representants legals, en el formulari de sol·licitud normalitzat. En el cas que a la sol·licitud no constin les dades bancàries, aquesta no s'incorporarà al tràmit fins que siguin facilitades, i la sol·licitud serà tramitada en la convocatòria següent a rebre-les.

Les dates de PAGAMENT de cada fracció, s'estableixen segons el següent calendari:

a) Modalitat de tarifa anual

Primer pagament venciment 05/01/2024
Segon pagament venciment 05/04/2024
Tercer pagament venciment 05/07/2024

b) Modalitat de tarifa d'accés a partir del 8 de gener de 2024

Primer pagament venciment 05/04/2024
Segon pagament venciment 05/07/2024

c) Modalitat de tarifa d'accés a partir del 2 d'abril de 2024

Únic pagament venciment 05/07/2024

El fet de causar baixa, renunciar o perdre el dret d'us del servei en el termes establerts al vigent Reglament no significa en cap cas el retorn del preu públic abonat.
Quin és el termini de resolució?:
Abans del 29 de setembre de 2023 i un cop assignades totes les places sol·licitades en segona convocatòria a l'alumnat d'ensenyament obligatoris, es dictarà Resolució de gerència amb l'assignació de places vacants, independentment de la convocatòria en la què s'hagi presentat la sol·licitud
Què és una plaça vacant?:
Es consideren places vacants del servei de transport escolar col·lectiu aquelles que es produeixen en no ser assignades totes les disponibles en un vehicle a alumnes d'ensenyaments obligatoris.

L'alumnat usuari d'una plaça vacant podrà fer ús d'una de les parades establertes a la ruta, en cap cas s'ampliarà el nombre de parades de la ruta per l'alumnat d'ensenyaments reglats no obligatoris usuaris/es de places vacants.

Les sol·licituds, per a la utilització de places vacants per part d'alumnes d'ensenyaments reglats no obligatoris, únicament podran ser aprovades dins dels supòsits previstos al punt 4.3.2. del vigent Reglament del Servei de Transport Escolar Col·lectiu del Vallès Occidental.

En el cas de sol·licituds que reuneixin els mateixos criteris, es durà a terme un sorteig davant de la secretaria general del Consell Comarcal. Els/les usuaris/es que no hagin obtingut una de les places vacants passaran a formar part d'una llista d'espera. Si es tracta de més d'un/a alumne/a, es realitzarà un sorteig davant de la secretaria general del Consell Comarcal per a determinar l'ordre a la llista d'espera, segons es descriu al punt 4.11. de les Disposicions de gestió del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental per al curs 2023-2024.

La disponibilitat de places vacants pot variar davant de la incorporació de nous alumnes d'ensenyaments obligatoris, amb prioritat davant dels alumnes d'ensenyaments reglats no obligatoris.

La variació en el nombre de places vacants disponibles pot comportar la pèrdua de places assignades i el pas dels/de les seus/seves usuaris/es a la llista d'espera, i únicament en cas de produir-se noves vacants, el nou atorgament de dret a l'ús del servei. Si es tracta de més d'un/a alumne/a, es realitzarà un sorteig davant de la secretaria general del Consell Comarcal per a determinar l'ordre a la llista d'espera, segons es descriu al punt 4.11.

El càlcul de l'import a abonar en concepte de preu públic del servei, es calcularà a raó d'aplicar la tarifa vigent de 2€ per alumne/dia, al nombre de dies lectius restants al curs escolar des del primer dia de concessió del dret d'ús al servei.

En l'eventualitat de retirada del dret d'ús, el Consell Comarcal, si s'escau, abonarà a l'alumne/a afectat/da l'import pagat en concepte de preu públic del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del curs 2023-2024.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure Tràmits Generals "Suggeriments, queixes i propostes"

Tramitació electrònica