Instància genèrica


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud al registre general del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona.
Quan es pot sol·licitar?:
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Aquest tràmit es gratuït, excepte en els casos en els quals allò que se sol·liciti estigui subjecte a taxes, supòsit en què es liquidaran al final de la tramitació.
Quin és el termini de resolució?:
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora variarà en funció del motiu de la sol·licitud.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució variarà en funció del motiu de la sol·licitud.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.

Tramitació electrònica