Sol·licitud d'accés a la informació pública


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet l'exercici del dret d'accés a la informació pública. La informació pública és aquella que elabora l'Administració i que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la subministrada per altres subjectes obligats a complir amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Qui ho pot sol·licitar:
El poden sol·licitar persones físiques, a partir dels 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.
Quan es pot sol·licitar?:
La sol·licitud d'accés a la informació pública es pot presentar en qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
El tràmit d’accés a la informació pública és gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.
Quin és el termini de resolució?:
La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública és la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.
El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
Condicions de reutilització de la informació pública:
Condicions per a la reutilització d’informació del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Introducció

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts pel Consell Comarcal del Vallès Occidental s'emparen en la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, tenint per objecte la protecció i promoció del compromís que Consell Comarcal del Vallès Occidental té amb la reutilització d'informació del sector públic.

D’acord amb la voluntat de comptabilitzar la reutilització de les dades publicades, el Consell Comarcal del Vallès Occidental donarà garanties d’anonimització de les dades de caràcter personal d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei 3/2018 sobre Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i la Llei 19/2013, Llei de Transparència, Accés a la informació i Bon govern.

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals obliguen a qualsevol persona que vulgui reutilitzar les dades, ja sigui física o jurídica, pel fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

La utilització dels serveis i dades proveïts en els diferents espais de publicitat del Consell Comarcal del Vallès Occidental pressuposa l'acceptació i la vinculació de les presents condicions d'ús. La seva acceptació no suposa la concessió a l'usuari dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents i dades sotmeses a elles per a fins comercials i no comercials.

S'entén per reutilització l'ús de documents que estan en poder del Consell Comarcal del Vallès Occidental i dels altres organismes i entitats adscrits a ell, per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. Per exemple, la reutilització autoritzada inclou activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és el que estableix l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, de manera que comprèn tota informació sigui quin sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent-hi, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si és el cas, corresponents a aquests documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són d'aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

- Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
- Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització.
- Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigués inclosa en el document original.
- No es podrà indicar de cap forma el Consell Comarcal del Vallès Occidental participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb la informació.
- S'han de conservar, no alterar-se ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si s'escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.
- En cas d'informació anonimitzada per protecció de dades personals o altres motius, està expressament prohibit fer tasques de re-identificació de persones a partir d'aquestes dades i altres fonts de dades i informació possibles, passades, actuals o futures.

Llicència aplicable a la reutilització de dades

En tots els conjunts de dades que s’ofereixen en els diferents espais de publicitat del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’indica quines són les seves llicències.

La majoria de conjunts de dades accessibles es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons - Attribution (CC-BY 4.0) que permet:

- Que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament.
- Que puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi.
- Que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.
- Que es puguin modificar, transformar i adaptar.
- Que s'hagi de citar l'autoria de les dades.

Tanmateix, en el cas conjunts de dades on hi ha participació de tercers, la reutilització es vehicula a través de la llicència Creative Commons Attribution - Sense Obra Derivada (CC BY-ND 4.0) que permet:

- Que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
- Que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
- Que es puguin modificar, transformar i adaptar
- Que s'hagi de citar l'autoria de les dades.

A més, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les condicions generals especificades a l’apartat anterior. D'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Occidental es reserva el dret de publicar conjunts de dades sota d'altres condicions específiques de reutilització, incloent la possibilitat de generar el pagament de contraprestacions econòmiques, d'acord al que preveu l'article 7 de la Llei 37/2007.

Exclusió de responsabilitat del Consell Comarcal.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part de les persones físiques o jurídiques que reutilitzen dades, sota el seu propi compte i risc, corresponent en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que puguin derivar d'ella.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin les persones físiques o jurídiques que reutilitzin les dades, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El Consell Comarcal no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de les persones físiques i jurídiques que reutilitzin dades

Les persones que reutilitzin les dades es troben sotmeses a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, així com a tota la normativa que afecti a l’ús de la informació, com les lleis vigents en matèria de Protecció de Dades i el Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Altres restriccions legals

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.

El Consell Comarcal podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint el present document, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones físiques o jurídiques que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona reutilitzadora objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes condicions.

L'usuari no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final, per cap mitjà, la participació o suport del Consell Comarcal, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

Tramitació electrònica