Sol·licitud d'accés a la informació pública


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet l'exercici del dret d'accés a la informació pública. La informació pública és aquella que elabora l'Administració i que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la subministrada per altres subjectes obligats a complir amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Qui ho pot sol·licitar:
El poden sol·licitar persones físiques, a partir dels 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.
Quan es pot sol·licitar?:
La sol·licitud d'accés a la informació pública es pot presentar en qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
El tràmit d’accés a la informació pública és gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.
Quin és el termini de resolució?:
La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública és la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.
El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Tramitació electrònica