Sol·licitud del Transport Escolar


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud al registre general del Consell Comarcal per al Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental, curs 2020-2021.
Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat de les següents escoles de primària;
- Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),
- Escola Benviure (Castellbisbal),
- Escola Els Arenys (Castellbisbal),
- Escola M.D. de Montserrat (Castellbisbal),
- Escola La Floresta (Sant Cugat)

Qui ho pot sol·licitar:
Els pares, tutors o representants legals de l'alumne/a.
Quan es pot sol·licitar?:
S'estableixen tres convocatòries per a la presentació de sol·licituds al servei de transport escolar col·lectiu no obligatori. Les sol·licituds en paper seran presentades a la secretaria del centre educatiu per al qual es demana el servei i les sol·licituds digitals mitjançant la seu electrònica comarcal.
- Primera convocatòria, per a renovació o modificació de dades d'actuals usuaris/es, del 2 al 12 de juny de 2020.
- Segona convocatòria, per a noves sol·licituds i per a renovació o modificació de dades d'actuals usuaris/es de 6è de primària i 4t de secundària que hagin de repetir curs al mateix centre docent, del 13 al 17 de juliol de 2020.
- Tercera convocatòria, de l'1 al 10 de setembre de 2020.
A partir del 14 de setembre, inclòs, les sol·licituds es consideraran fora de termini, i hauran de ser presentades al Registre del Consell Comarcal, sigui a través del seu enviament postal, de lliurament presencial, o bé de tramitació via seu electrònica en l'apartat habilitat a tal efecte.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
En el moment de comunicar l'assignació de plaça al servei, també s'informarà de la tarifa del preu públic per al curs escolar 2020-2021. El Consell Comarcal del Vallès Occidental actualitzarà, si s'escau, l'esmentada tarifa, un cop rebut per part del Departament d'Educació els criteris a seguir en la prestació del servei de transport escolar i la dotació pressupostària per al curs escolar 2020-2021.

En desenvolupament del que preveu el vigent Reglament del Servei de Transport Escolar en el seu apartat 7.6, "La manca de pagament en els terminis fixats suposarà la pèrdua del dret d'utilització del servei", per a aquells alumnes que els sigui atorgada plaça però tinguin pendent en part o totalment el pagament del preu públic de l'anterior curs escolar 2019-2020, el dret d'utilització quedarà condicionat a la presentació del comprovant de pagament al Registre del Consell Comarcal, moment a partir del qual els serà comunicada la data d'incorporació efectiva al servei. Com a termini per al pagament dels imports pendents de l'anterior curs escolar es fixa la data màxima de 21 d'agost de 2020, dia a partir del qual l'impagament comportarà la pèrdua del dret d'utilització.
Les vigents Disposicions de gestió estableixen que "La FORMA DE PAGAMENT del preu públic és FRACCIONADA I MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA al compte que ha de ser facilitat pel/per la sol·licitant del servei; pares, tutors o representants legals, en el full normalitzat de sol·licitud. En el cas que a la sol·licitud no constin les dades bancàries, aquesta no s'incorporarà al tràmit fins que siguin facilitades i la sol·licitud serà tramitada en la convocatòria següent a rebre-les".

Les dates de PAGAMENT de cada fracció s'estableixen segons el següent calendari:
Primer pagament: venciment 08/01/2021
Segon pagament: venciment 08/04/2021
Tercer pagament: venciment 08/07/2021

El fet de causar baixa, renunciar o perdre el dret d'us del servei en el termes establerts al vigent Reglament no significa en cap cas el retorn del preu públic abonat.
Quin és el termini de resolució?:
En acabar el procediment d'assignació dels recursos del servei a la demanda presentada, abans del 31 d'agost, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds, presentades en primera i segona convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera.

Així mateix, abans del 30 de setembre, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds, presentades en tercera convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera.

Es comunicarà per correu postal i/o electrònic i/o notificació electrònica a les persones sol·licitants la resolució a la seva sol·licitud. En el cas de comunicació d'assignació de plaça al servei, l'escrit incorporarà un resguard de carnet de transport escolar, bescanviable pel definitiu a la secretaria del centre educatiu.

La resolució a les sol·licituds rebudes fora de les tres convocatòries establertes es comunicarà per correu postal i/o electrònic i/o notificació electrònica a les persones sol·licitants en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció al registre del Consell Comarcal.

Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Cooperació Local i Territori.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Les eventuals consultes, peticions o suggeriments sobre el servei de transport escolar seran adreçades per la persona interessada, per escrit, al Registre del Consell Comarcal, sigui a través del seu enviament postal, lliurament presencial, via instància telemàtica (https://www.seu-e.cat/web/ccvallesoccidental), o bé per correu electrònic (ccvoc.ensenyament@ccvoc.cat). L'escrit haurà de contenir com a mínim la informació següent: dades d'identificació de la persona (nom i cognoms i DNI-NIE), adreça a efectes de resposta (postal o electrònica), explicació de la situació i concreció de la consulta, petició o suggeriment. La resposta es comunicarà per correu postal o electrònic en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la seva recepció i registre al Consell Comarcal.

Tramitació electrònica