Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (No obligatori i pagament preu públic)


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Consell Comarcal per al Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental, curs 2022-2023.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat dels següents centre educatius:

- Escola Joan Maragall (Rubí)
- Institut JV Foix (Rubí)
- Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
- Escola Benviure (Castellbisbal)
- Escola Els Arenys (Castellbisbal)
- Escola M.D. de Montserrat (Castellbisbal)
- Escola La Floresta (Sant Cugat)
- Escola Pilarín Bayés (Sant Quirze) (alumnat resident a les Fonts de Sant Quirze)
- Institut Egara (Terrassa) (alumnat resident a Les Fonts de Terrassa)
- Institut Vacarisses (Vacarisses) (alumnat batxillerat resident a Rellinars)
- Institut Viladecavalls (Viladecavalls) (alumnat no resident a Ullastrell)

Informació complementària al web comarcal:

https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/educacio/servei-de-transport-escolar/
Qui ho pot sol·licitar:
El pare, mare, tutor, tutora o representant legal de l'alumne/a.
Quan es pot sol·licitar?:
S'estableixen dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds al servei de transport escolar col·lectiu no obligatori.

Primera convocatòria, del 7 de juny al 6 de juliol 2022
Segona convocatòria, de l'1 al 10 de setembre de 2022

A partir del 12 de setembre de 2022, inclòs, les sol·licituds es consideraran fora de termini, i seran resoltes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Tarifes ordinàries

Tarifa anual, d'aplicació a usuaris durant tot el curs escolar: 270€ alumne/curs

Tarifa d'accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Nadal: 180€ alumne/ curs

Tarifa d'accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Setmana Santa: 90€ alumne/ curs

Tarifa per la utilització de les places vacants al servei de transport escolar, per part d'alumnes d'ensenyaments reglats no obligatoris: 2€ alumne/dia

Tarifes reduïdes

Veure el tràmit "Sol·licitud de tarifa reduïda del Servei transport escolar no obligatori".

La FORMA DE PAGAMENT del preu públic és FRACCIONADA I MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA al compte que ha de ser facilitat pel/per la sol·licitant del servei; pares, tutors o representants legals, en el formulari de sol·licitud normalitzat. En el cas que a la sol·licitud no constin les dades bancàries, aquesta no s'incorporarà al tràmit fins que siguin facilitades, i la sol·licitud serà tramitada en la convocatòria següent a rebre-les.

Les dates de PAGAMENT de cada fracció, s'estableixen segons el següent calendari:

a) Modalitat de tarifa anual

Primer pagament venciment 05/01/2023
Segon pagament venciment 05/04/2023
Tercer pagament venciment 05/07/2023

b) Modalitat de tarifa d'accés a partir del 9 de gener de 2023

Primer pagament venciment 05/04/2023
Segon pagament venciment 05/07/2023

c) Modalitat de tarifa d'accés a partir de l'11 d'abril de 2023

Únic pagament venciment 05/07/2023

El fet de causar baixa, renunciar o perdre el dret d'us del servei en el termes establerts al vigent Reglament no significa en cap cas el retorn del preu públic abonat.
Quin és el termini de resolució?:
En acabar el procediment d'assignació dels recursos del servei a la demanda presentada, abans del 31 d'agost de 2022, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds presentades en primera convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera.

Així mateix, abans del 30 de setembre 2022, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds, presentades en segona convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera.

Es comunicarà per notificació electrònica i/o correu electrònic i/o postal a les persones sol·licitants la resolució a la seva sol·licitud. En el cas de comunicació d'assignació de plaça al servei, l'escrit incorporarà un resguard del carnet de transport escolar, bescanviable pel definitiu a la secretaria del centre educatiu.

La resolució a les sol·licituds rebudes fora de les dues convocatòries establertes es comunicarà per notificació electrònica i/o correu electrònic i/o postal a les persones sol·licitants en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure Tràmits Generals "Suggeriments, queixes i propostes"

Tramitació electrònica