Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (No obligatori i pagament preu públic)


Descripció del tràmit:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Consell Comarcal per al Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental, curs 2024-2025.

Aquest tràmit s'adreça únicament a l'alumnat dels següents centres educatius:

- Escola Benviure (Castellbisbal)
- Escola Els Arenys (Castellbisbal)
- Escola M.D. de Montserrat (Castellbisbal)
- Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
- Escola Joan Maragall (Rubí)
- Escola La Floresta (Sant Cugat)
- Escola Pilarín Bayés (Sant Quirze) (alumnat resident a les Fonts de Sant Quirze)
- Institut JV Foix (Rubí) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Rubí)
- Institut Ègara (Terrassa) (alumnat d'ensenyament secundari resident a Les Fonts de Terrassa)
- Institut Viladecavalls (Viladecavalls) (alumnat d'ensenyament secundari no resident a Ullastrell ni a Viladecavalls)
- Institut de Castellar (Castellar del Vallès) (alumnat d'ensenyament secundari resident a les urbanitzacions de Can Font i Can Avellaneda de Castellar del Vallès)
- Institut Puig de la Creu (Castellar del Vallès) (alumnat d'ensenyament secundari resident a les urbanitzacions de Can Font i Can Avellaneda de Castellar del Vallès)
- Institut Escola Sant Esteve (Castellar del Vallès) (alumnat d'ensenyament secundari resident a les urbanitzacions de Can Font i Can Avellaneda de Castellar del Vallès)


Informació complementària al web comarcal: Transport Escolar
Qui ho pot sol·licitar:
El pare, mare, tutor, tutora o representant legal de l'alumne/a.
Quan es pot sol·licitar?:
S'estableixen dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds al servei de transport escolar col·lectiu no obligatori.

Primera convocatòria, del 4 de juny al 3 de juliol 2024
Segona convocatòria, 26 d'agost al 6 de setembre de 2024

A partir del 9 de setembre de 2024, inclòs, les sol·licituds es consideraran fora de termini, i seran resoltes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
Tarifes ordinàries

Tarifa anual, d'aplicació a usuaris durant tot el curs escolar: 270€ alumne/curs

Tarifa d'accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Nadal: 180€ alumne/ curs

Tarifa d'accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Setmana Santa: 90€ alumne/ curs

Tarifes reduïdes

Veure el tràmit "Sol·licitud de tarifa reduïda del Servei transport escolar no obligatori".

La FORMA DE PAGAMENT del preu públic és FRACCIONADA I MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA al compte que ha de ser facilitat pel/per la sol·licitant del servei; pares, tutors o representants legals, en el formulari de sol·licitud normalitzat. En el cas que a la sol·licitud no constin les dades bancàries, aquesta no s'incorporarà al tràmit fins que siguin facilitades, i la sol·licitud serà tramitada en la convocatòria següent a rebre-les.

Les dates de PAGAMENT de cada fracció, s'estableixen segons el següent calendari:

a) Modalitat de tarifa anual

Primer pagament venciment 07/01/2025
Segon pagament venciment 07/04/2025
Tercer pagament venciment 07/07/2025

b) Modalitat de tarifa d'accés a partir del 8 de gener de 2025

Primer pagament venciment 07/04/2025
Segon pagament venciment 07/07/2025

c) Modalitat de tarifa d'accés a partir del 22 d'abril de 2025

Únic pagament venciment 07/07/2025

El fet de causar baixa, renunciar o perdre el dret d'us del servei en el termes establerts al vigent Reglament no significa en cap cas el retorn del preu públic abonat.
Quin és el termini de resolució?:
En acabar el procediment d'assignació dels recursos del servei a la demanda presentada, abans del 30 d'agost de 2024, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds presentades en primera convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera.

Així mateix, abans del 30 de setembre 2024, es dictarà Resolució de gerència amb aprovació o desestimació de sol·licituds, presentades en segona convocatòria, i per a aquelles aprovades, assignació de plaça o número d'ordre a la llista d'espera.

Es comunicarà per notificació electrònica i/o correu electrònic a les persones sol·licitants la resolució a la seva sol·licitud.

La resolució a les sol·licituds rebudes fora de les dues convocatòries establertes es comunicarà per notificació electrònica i/o correu electrònic a les persones sol·licitants en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
Quina és la unitat tramitadora?:
La unitat tramitadora és el Servei de Transport Escolar de l'Àrea de Benestar Social i Educació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?:
L'òrgan responsable de la resolució és la gerència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat el silenci es considera positiu excepte en els casos on una norma o una llei de rang superior estableixi el contrari. El silenci es considerarà negatiu en els procediments que tinguin com a conseqüència una transferència de facultats relatives al domini públic a l'interessat o a un tercer. També es considerarà desestimatori en aquells procediments que puguin malmetre el medi ambient, els relatius a responsabilitats patrimonials de les Administracions Públiques i els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i a la revisió d'ofici iniciada per l'interessat.
Quines vies de reclamació existeixen?:
Veure Tràmits Generals "Suggeriments, queixes i propostes"

Tramitació electrònica