Provisió de plaça per mobilitat funcionarial  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. BOE núm. 236, de 2 d'octubre.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. BOE núm. 236, de 2 d'octubre.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31 de desembre)
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.