Comunicació canvi dades contacte o localització instal·lació juvenil  • Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, modificada pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
  • Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.