Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (Obligatori i gratuït)  • La competència en matèria de transport escolar l'exerceix el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el seu àmbit territorial, per delegació de l'Administració de la Generalitat, en els termes i condicions recollits a l'Acord de Govern de la Generalitat 128/2021, de 31 d'agost, així com en el seu Annex i de conformitat amb el regim regulador establert pel Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.
  • Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria
  • Reglament del servei de transport escolar col·lectiu del Vallès Occidental, aprovat en la sessió plenària de 17 de febrer de 2011, per acord núm. 1/2011, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 30 de maig de 2011 que en el seu apartat 4.3.2. estableix que per a la utilització dels serveis de transport no obligatori el Consell Comarcal ha d'aprovar anualment el preu públic que hauran de fer efectiu els usuaris.