Sol·licitud de tarifa reduïda del Servei transport escolar no obligatori  • La competència en matèria de transport escolar l'exerceix el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el seu àmbit territorial, per delegació de l'Administració de la Generalitat, en els termes i condicions recollits a l'Acord de Govern de la Generalitat 128/2021, de 31 d'agost, així com en el seu Annex i de conformitat amb el regim regulador establert pel Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.
  • Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

  • Disposició addicional primera del Decret 161/1996 regula que quan les necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d'acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la concessió d'ajuts destinats a l'alumnat que cursi segon cicle d'educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.
  • Reglament del servei de transport escolar col·lectiu del Vallès Occidental, aprovat en la sessió plenària de 17 de febrer de 2011, per acord núm. 1/2011, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 30 de maig de 2011 que en el seu apartat 4.3.2. estableix que per a la utilització dels serveis de transport no obligatori el Consell Comarcal ha d'aprovar anualment el preu públic que hauran de fer efectiu els usuaris.
  • La Comissió Permanent del Consell Comarcal, en sessió extraordinària de 25 de juliol de 2013, va aprovar l'acord núm. 33/2013, d'imposició del preu públic pel servei escolar de transport discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari no obligatori amb efectes des del curs 2013-2014. Publicat al BOPB de dijous, 1 d'agost de 2013.
  • La Comissió Permanent del Consell Comarcal, en sessió ordinària de 10 de novembre de 2015, va aprovar l'acord 81/2015, de revisió de les tarifes vigents del preu públic del transport escolar aprovades mitjançant acord núm. 33/2013, amb el desglossament de l'IVA. Publicat al BOPB de dimecres, 25 de novembre de 2015.
  • Disposicions de gestió del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental per al curs 2022-2023, aprovades per la Comissió Permanent del Consell Comarcal mitjançant l'arcord 41/2022, en sessió d'11 de maig de 2022.