Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària  • Decret 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.
  • Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

  • Reglament del servei de transport escolar col·lectiu del Vallès Occidental, aprovat en la sessió plenària de 17 de febrer de 2011, per acord núm. 1/2011, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 30 de maig de 2011 que en el seu apartat 4.3.2. estableix que per a la utilització dels serveis de transport no obligatori el Consell Comarcal ha d'aprovar anualment el preu públic que hauran de fer efectiu els usuaris.
  • La Comissió Permanent del Consell Comarcal, en sessió extraordinària de 25 de juliol de 2013, va aprovar l'acord núm. 33/2013, d'imposició del preu públic pel servei escolar de transport discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari no obligatori amb efectes des del curs 2013-2014. Publicat al BOPB de dijous, 1 d'agost de 2013.
  • La Comissió Permanent del Consell Comarcal, en sessió ordinària de 10 de novembre de 2015, va aprovar l'acord 81/2015, de revisió de les tarifes vigents del preu públic del transport escolar aprovades mitjançant acord núm. 33/2013, amb el desglossament de l'IVA. Publicat al BOPB de dimecres, 25 de novembre de 2015.
  • Disposicions de gestió del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del Vallès Occidental per al curs 2021-2022, aprovades per la Comissió Permanent del Consell Comarcal en sessió de 12 de maig de 2021.