Sol·licitud d'ajuts en matèria de cooperació internacional  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176 de 25 de juliol de 2006)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. BOE núm. 236, de 2 d'octubre.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. BOE núm. 236, de 2 d'octubre.
  • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31 de desembre)