Sol·licitud d'accés a la informació pública  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. BOE núm. 236, de 2 d'octubre.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. BOE núm. 236, de 2 d'octubre.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31 de desembre)
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol)
  • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (DOGC núm. 5056, de 25 de gener)
  • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (BOE núm. 97, de 22 d'abril)