Sol·licitud d'ajuts en matèria de cooperació internacional


Documentació a aportar


Documentació de representació

Documentació Tipus Presentació Model
Acreditació de representació de l'entitat Opcional Ambdues
Estatuts vigents de l'entitat (còpia) Opcional Ambdues
Fotocòpia del NIF de l'entitat Opcional Ambdues
Inscripció d'entitat al Registre (còpia) Opcional Ambdues

Documentació d'acreditació

Documentació Tipus Presentació Model
Certificats acreditatius d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries Opcional Ambdues
Justificant de participació de persones immigrades en l'elaboració, seguiment i/o identificació del projecte Opcional Ambdues

Documentació sobre el projecte

Documentació Tipus Presentació Model
Altra documentació especificada. Opcional Ambdues
Projecte Opcional Ambdues

Documentació per a la justificació

Documentació Tipus Presentació Model
Annex 2. Memòria de despeses totals del projecte. Opcional Ambdues Model
Annex 3. Memòria justificativa del projecte o activitat subvencionada Opcional Ambdues Model
Fotografies de les activitats Opcional Ambdues
Memòries descriptives de les activitats realitzades Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues